Faggrupper/kompetanse

Fysioterapeuter og idrettspedagog

Fysioterapeutene og idrettspedagogen er viktige veiledere og motivatorer under rehabiliteringsoppholdet og utgjør kjerneelementet i rehabiliteringen. Alle pasienter får en kartleggingssamtale med fysioterapeut – vanligvis dagen etter ankomst. Basert på denne, samt kartlegging og testing, utarbeides det i samarbeid med pasienten en individuelt tilpasset rehabiliteringsplan. Pasientens primærkontakt er vanligvis fysioterapeut/idrettspedagog.

Sykepleietjenesten

Sykepleier gjennomfører en samtale med alle pasienter på ankomstdagen. I løpet av denne samtalen kvalitetssikres det at Godthaab har alle nødvendige opplysninger om pasienten. I tillegg kartlegges pasientens behov bistand, f.eks. med sårstell, stomiopplæring eller annet. Under oppholdet følger sykepleier opp medisinske forordninger fra lege, observerer pasientens tilstand, iverksetter nødvendige tiltak og evaluerer effekten av disse. I tillegg leder sykepleier ulike samtalegrupper og undervisningstimer. Sykepleietjenesten er døgnbemannet.

Legetjenesten

Alle våre pasienter får en samtale med lege ved oppstarten og avslutningen av rehabiliteringsoppholdet. I innkomstsamtalen kartlegger legen pasientens medisinske status og bidrar i vurderingen av intensitet i rehabiliteringsplanen. Under oppholdet følger lege opp avtalte tiltak og bistår ellers ved behov. Godthaab har følgende legespesialister:

  • Spesialist i indremedisin (mage-/tarmsykdommer)
  • Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering
  • Spesialist i hjertesykdommer

Det er lege til stede alle virkedager. Dersom det er behov for legehjelp om natten eller på helge- og høytidsdager samarbeider vi med legevakten i Bærum, evt. det sykehuset pasienten har kommet fra.

Mestringsteam

I mestringsteamet inngår helseveileder, psykologspesialist, ergoterapeut og klinisk ernæringsfysiolog, med medvirkning fra øvrige faggrupper. Med dette sikres et sammensatt mestrings- og læringsprogram bestående av undervisning og evt. individuelle samtaler ved behov. I en rehabiliteringsprosess inngår både fysiske, følelsesmessige og sosiale elementer. Derfor er dette tilbudet av stor betydning for mange av våre pasienter. Klinisk ernæringsfysiolog kartlegger ernæringsstatus ved behov og kan evt. tilby tettere oppfølging under oppholdet. I samarbeid med kjøkkenet sørger klinisk ernæringsfysiolog også for at vi kan tilby smakfulle og ernæringsmessig riktig sammensatte måltider. Klinisk ernæringsfysiolog og ergoterapeut legger i samarbeid til rette for at små grupper kan tilberede og spise enkle måltider i vårt treningskjøkken. Ergoterapeuten kan dessuten bidra med utprøving og tilpasning av diverse hjelpemidler.