Faggrupper/Kompetanse

Fysisk rehabilitering

Denne gruppen består av fysioterapeuter samt idrettspedagog. Fysioterapeutene og idrettspedagogen er viktige veiledere og motivatorer under rehabiliteringsoppholdet og utgjør kjerneelementet i rehabiliteringsfasen i forhold til riktig opptrening.

Sykepleietjenesten

Sykepleier gjennomfører en samtale med alle pasienter på ankomstdagen. I løpet av denne samtalen kvalitetssikres det at Godthaab har alle nødvendige opplysninger om pasienten. I tillegg kartlegges pasientens behov for tilsyn og bistand. Under det videre oppholdet følger sykepleier opp medisinske forordninger fra lege, observerer pasientens tilstand, iverksetter nødvendige tiltak og evaluerer effekten av disse. I tillegg leder sykepleier ulike samtalegrupper og undervisningstimer. Sykepleierkontoret er døgnbemannet.

Legetjenesten

Alle våre pasienter får en samtale med lege ved oppstarten og avslutningen av rehabiliteringsoppholdet. I innkomstsamtalen kartlegger legen pasientens medisinske status samt bidrar i vurderingen av intensiteten i rehabiliteringsplanen. Under oppholdet følger lege opp avtalte tiltak, og bistår ellers ved behov. Godthaab har følgende legespesialister:

  • Spesialist i indremedisin (mage/tarm-sykdommer)
  • Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering
  • Spesialist i hjertesykdommer

Det er lege til stede alle virkedager. Dersom det er behov for legehjelp om natten eller på helge- og høytidsdager samarbeider vi med legevakten ved Bærum sykehus eller det sykehuset pasienten har kommet fra.

Mestringsteam

I mestringsteamet inngår helseveileder, psykolog, ergoterapeut og klinisk ernæringsfysiolog, med medvirkning fra øvrige faggrupper. Med dette sikres et bredt sammensatt mestrings- og læringsprogram der undervisning, individuelle samtaler og ulike sosiale aktiviteter inngår. I en rehabiliteringsprosess inngår både fysiske, følelsesmessige og sosiale elementer. Derfor er dette tilbudet av stor betydning for mange av våre pasienter. Klinisk ernæringsfysiolog kartlegger ernæringsstatus hos alle pasienter, og ved behov tilbys tettere oppfølging under hele oppholdet.
I samarbeid med kjøkkenet sørger klinisk ernæringsfysiolog også for at vi kan tilby smakfulle og ernæringsmessig riktig sammensatte måltider. Klinisk ernæringsfysiolog og ergoterapeut legger i samarbeid til rette for at små grupper kan tilberede og spise enkle måltider i vårt treningskjøkken. Ergoterapeuten bistår dessuten med utprøving og tilpasning av diverse hjelpemidler.