Generasjon 100 – en interessant studie

Generasjon 100 – en interessant studie

Tall fra Helsedepartementet viser at fra 2010 til 2040 vil antall eldre over 67 år dobles. Det etterspørres derfor studier som øker vår forståelse av årsakene og mekanismene bak en sunn aldring.

Generasjon 100 er den første og største randomiserte kontrollerte kliniske studie hvor hovedmålet er å studere effekten av fem års trening på sykelighet og levetid hos eldre. Studien ble gjennomført i Trondheim blant kvinner og menn mellom 70 og 77 år, og er publisert i et av de fremste medisinske tidsskriftene, The BMJ, i oktober 2020.

Gruppe 1 skulle trene høyintensitetsintervaller etter 4×4-metoden to ganger hver uke. Gruppe 2 skulle trene 50 minutter med jevn, moderat intensitet to dager i uka. Den tredje gruppen – kontrollgruppen – fikk råd om å trene etter helsemyndighetenes anbefalinger. Denne gruppen hadde ikke tilbud om organisert trening i regi av Generasjon 100, men ble kalt inn til jevnlige helsekontroller og målinger av kondisjon.

Er man mellom 70 og 77 år i Norge i dag så vil 90% være i live etter 5 år. I Generasjon 100 studien overlevde 95%.  Blant de som trente intervalltrening overlevde 97%. I tillegg scoret de bedre på helserelatert livskvalitet og var i bedre fysisk form. Er man 70 år i dag vil man vanligvis miste 20% av sin fysiske form det neste tiåret. I denne studien ser man at det er mulig å vedlikeholde og øke fysisk form i høy alder. I Trondheim mener forskningsmiljøet at eldre dermed bør trene med høy intensitet ukentlig, og at dette bør inkluderes i fremtidige aktivitetsanbefalinger.

Er denne studien et godt bevis på at trening forlenger livet og er høyintensiv intervalltrening nødvendig? Ikke nødvendigvis. Til tross for at tallene viser at intervalltrening kom best ut av gruppene, er ikke resultatene statistisk signifikante. Man kan altså ikke si at det er forskjell i dødelighet i de tre gruppene etter fem år. I tillegg viste det seg at kontrollgruppen trente såpass mye at de trente hardere enn gruppen som skulle trene med moderat intensitet. Det forstyrrer resultatene, og gjør de vanskeligere å tolke. Men, man kan samtidig si at siden denne gruppen kun ble innkalt til jevnlige helsekontroller så kan et slikt lavterskeltilbud ha noe for seg i et helseperspektiv. Når man ser på basisresultatene ved oppstart hadde de 1500 deltakerne god fysisk helse og de var svært motiverte, og man kan derfor stille spørsmål ved om de representerte et gjennomsnitt av befolkningen i samme aldersgruppe. De hadde sannsynligvis også andre gode livsstilsfaktorer som påvirket overlevelse under studien.

Generasjon 100 studien bidrar likevel til ny kunnskap og viser at høyintensiv trening kan være et trygt alternativ i alle aldre. På Godthaab bruker vi denne treningsformen i ulike grupper (motbakke ute, saltrening og spinning), og vi har svært god erfaring med at intervalltrening er trygt og effektivt også blant våre pasientgrupper.

Egil Andre Bjørgen, Idrettspedagog/MSc i Idrettsmedisin
Godthaab Helse og Rehabilitering