Henvisning av pasienter

Godthaab har et tverrfaglig inntaksteam bestående av lege, sykepleier og fysioterapeut som hver virkedag vurderer søknader om opphold. Søknadene vurderes i henhold til vår ytelsesavtale med Helse Sør-Øst. Søknaden kan komme direkte fra sykehus eller fra fastlege via Regional Koordinerende Enhet (RKE).
Henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

Søknadsprosedyre fra sykehus:

Søknad/henvisning fra sykehus behandles raskt og som regel fås svar samme dag som søknaden foreligger. Henvisning kan gjerne sendes elektronisk via Norsk Helsenett, evt. pr. fax (husk å anonymisere personopplysninger i faxen og ring oss for å oppgi dette). OBS! Vennligst vær oppmerksom på at pasienten må medbringe alle sine medisiner når de overføres til Godthaab!
Inntakskontoret nås via:
Telefon: 67 83 60 03 (telefontid hverdager kl. 9 – 14)
eller e-post til: booking@godthaab.no
Rehabilitering fra helseforetak til private rehabiliteringsinstitusjoner

Søknadsprosedyre fra primærhelsetjenesten:

Søknader for hjemmeboende sendes elektronisk via Norsk Helsenett fra fastlege til:
Regional Koordinerende Enhet (RKE)
Telefon RKE: 800 300 61 («Rehabiliteringstelefonen»)

NB! Fastleger kan ikke sende henvisning direkte til Godthaab Helse og Rehabilitering, men må sende elektronisk søknad til RKE gjennom Norsk Helsenett.
Henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

Egenfinansiert rehabilitering:

Forespørsler om privat rehabiliteringsopphold blir behandlet så snart vi har fått tilsendt informasjon om pasientens helsestatus fra fastlege eller sykehuslege.

Rehabilitering dekket av forsikring:

Forespørsel om rehabilitering dekket av forsikring blir behandlet så snart forsikringsselskapet har tatt kontakt med oss og vi har fått tilsendt informasjon om pasientens helsestatus. Dette skal være dokumentasjon fra fastlege eller sykehuslege.

Sjekkliste for henvisning:

 1. Pasientens navn, fødselsnummer og korrekt adresse og telefonnummer.
 2. Legens navn, adresse og telefonnummer.
 3. Pasientens diagnose og beskrivelse av hvordan plagene påvirker daglig funksjon knyttet til arbeid, utdanning og fritid. (Fysisk, psykisk og sosialt).
 4. Oppdatert oversikt over legemidler i bruk vedlegges.
 5. Opplysninger om trygd- og arbeidsstatus.
 6. Vurder hvorvidt pasienten har behov for tolk.
 7. Hvis aktuelt, gi opplysninger om smittestatus som krever isolasjon på sykehus (f.eks. MRSA, ESBL).
 8. Angi problemstilling med bakgrunn for henvisning så konkret som mulig. Hva er pasientens konkrete mål//motivasjon for rehabilitering? Opptrening/rehabilitering er for uspesifikt.
 9. Hvilke tiltak er prøvd ut lokalt i 1.linjetjenesten? Hvilke effekt hadde tiltakene? Hvilke egenaktivitet/egentrening gjør pasienten i det daglige?
 10. Har pasienten en individuell plan?
 11. Er pasienten vurdert av spesialist? I så fall vedlegges epikrisen.
 12. Har pasienten tidligere mottatt rehabiliteringsopphold/poliklinikk/dagtilbud i spesialisthelsetjenesten (offentlig/privat) for samme tilstand/diagnose? Dersom ja: Hva har lokale oppfølgingsopplegg bestått av i etterkant av rehabiliteringsoppholdet? Hva har tilkommet av nytt funksjonstap?

Epikrise fra sykehusopphold og/eller annen aktuell informasjon vedlegges. Vær oppmerksom på at pasienter må medbringe alle medisiner når de ankommer Godthaab!