Vedtekter

Godthaab Helse og Rehabilitering er en privat ideell stiftelse som ble opprettet i 1916.

§ 1 Stiftelsens navn
Stiftelsens navn er Godthaab Helse og Rehabilitering.

§ 2 Stiftelsens grunnkapital
Stiftelsens grunnkapital er 1 million kroner.

§ 3 Stiftelsens formål
Stiftelsens formål er å gi aktive rehabiliteringstilbud for å bedre pasientenes funksjonsnivå, bidra til å
hindre tilbakefall av sykdom/skade og bedre muligheten for god livskvalitet og egenomsorg.

§ 4 Stiftelsens styre
Stiftelsens øverste ledelse er styret.

Styret består av 6-9 medlemmer og inntil 5 varamedlemmer. To av medlemmene og to av
varamedlemmene skal velges av og blant stiftelsens ansatte. De øvrige medlemmene og
varamedlemmene velges av det til enhver tid sittende styre. Det skal legges vekt på en rimelig
fordeling av kvinner og menn i styret.

Styremedlemmer velges med en funksjonstid på 2 år. Halvparten av styremedlemmene og
varamedlemmene er på valg annethvert år. Første gang velges fire styremedlemmer og tre
varamedlemmer for 1 år. Funksjonstid for styremedlemmer bør være maksimum 8 år.

Styret velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene.

§ 5 Styrets møter
Styrets leder skal sørge for at styret holder møter så ofte som det er nødvendig. Medlem av styret og
daglig leder kan kreve at styret sammenkalles.
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av samtlige medlemmer er tilstede. Som styrets
beslutning gjelder det som flertallet blant de møtende har stemt for, eller ved stemmelikhet det som
møtelederen har stemt for.
Stiftelsens daglige leder er sekretær for styret og fremlegger saker med forslag til vedtak.

§ 6 Styrets arbeid
Styret skal påse at Godthaab Helse og Rehabilitering drives til beste for pasientene, og dra omsorg for
at eiendom og andre midler forvaltes på en forsvarlig måte.
Styret skal behandle fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av overskudd
eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse.
Styret ansetter daglig leder, og stedfortreder for denne etter innstilling fra daglig leder. Styret vedtar
instruks for daglig leder. Styrets mandat og arbeidsoppgaver følger for øvrig av lov av 15. juni 2001 (Stiftelsesloven).

§ 7 Stiftelsens representasjon
Styret kan gi styremedlemmer og daglig leder rett til hver for seg å representere stiftelsen utad jfr.
stiftelseslovens § 38

§ 8 Stiftelsens omdannelse og avvikling
Styret kan innstille på at stiftelsen skal omdannes eller avvikles. Slik innstilling krever at minst 2/3 av
samtlige styremedlemmer er tilstede og stemmer for.
Ved vedtak om avvikling skal de midler som ikke er gått med til å dekke stiftelsens forpliktelser, gå til
opprettelse av et legat til fordel for ubemidlede pasienter ved tilsvarende institusjoner.