Brudd- og slitasjeskader

Brudd- og slitasjeskader

For hvem?

Dette tilbudet er for personer med brudd eller slitasjeskader i skjelettet, f.eks. ved slitasjeskader i hofte- eller kneledd, etter operasjon i rygg, etter innsetting av hofte- eller kneprotese, ved osteoporose (benskjørhet), bruddskader eller multitraumer.

Tilbudet er rettet mot personer som har behov for et rehabiliteringstilbud med en bred tverrfaglig tilnærming for å oppnå best mulig resultat. Godthaab har et behandlingsteam som består av fysioterapeuter, idrettspedagog, ergoterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, psykolog, helseveileder, leger, sykepleiere og hjelpepleiere (se under «Faggrupper»).

Tilbudet gis i alle faser av rehabiliteringsprosessen, både rett etter akutt hendelse og senere i forløpet. Godthaab kan ta imot pasienter som kommer direkte fra sykehus. Vi kan også ivareta pasienter med tilleggsproblematikk innen rus/psykiatri.

Målet med oppholdet

Godthaab har en overordnet målsetting om at rehabiliteringsoppholdet skal hjelpe den enkelte til å komme sterkere tilbake til sin hverdag. Det viktigste målet for rehabiliteringsprosessen er likevel det pasienten selv setter seg. I løpet av oppholdet vil vi legge til rette for at han/hun skal oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne til å mestre hverdagslivet sitt.

Tilbakeføring til utdanning eller arbeid er også viktige mål i rehabiliteringsprosessen når dette er aktuelt. I vårt mestrings- og læringsprogram vektlegges derfor disse aspektene, både i form av individuelle samtaler og gruppeundervisning.

Innhold og organisering

Godthaab har løpende inntak av pasienter. I perioder kan det være noe ventetid for de som kommer under diagnosegruppen «Brudd- og slitasjeskader». Oppholdet innledes med en kartleggingssamtale hos sykepleier, lege og fysioterapeut/idrettspedagog. På bakgrunn av funn i kartleggingen utarbeides det i samarbeid med pasienten en rehabiliteringsplan. Det tas hensyn til hvilken rehabiliteringsfase pasienten er i samt til pasientens funksjonsnivå, behov, ressurser og muligheter.

Alle pasienter får en primærkontakt som har et overordnet ansvar for å følge opp rehabiliteringsprosessen. Den fysiske treningen omfatter både individuell oppfølging og gruppetrening. I tillegg inngår et mestrings- og læringsprogram. Dette omfatter både undervisning i grupper samt tilbud om individuelle samtaler.

Pasienter med spesielle ernæringsmessige utfordringer får i tillegg tilbud om individuell oppfølging av klinisk ernæringsfysiolog under oppholdet. I samarbeid med kjøkkensjefen sørger ernæringsfysiologen for at vårt kjøkken tilbyr velsmakende og ernæringsmessig riktig sammensatte måltider. Ernæringsfysiologen holder også undervisning om kostens betydning for god helse.

Varighet

  • Døgnopphold: 2 uker (med mulighet for forlengelse)
  • Dagopphold: 2-3 oppmøter pr. uke i 6-8 uker (med mulighet for forlengelse)

Tilbudet gis både som dag- og døgnopphold.

Det er en egenandel på kr 156,- pr. dag/døgn.