Egenfinansiert rehabilitering

Egenfinansiert rehabilitering

For hvem?

Godthaab tilbyr spesialiserte rehabiliteringsopphold for pasienter som ikke får dette dekket av det offentlige. Tilbudet retter seg mot deg som av ulike årsaker har opplevd et funksjonstap. Du må være motivert – og ha et rehabiliteringspotensiale. Forespørsler om privat rehabiliteringsopphold blir behandlet så snart vi har fått tilsendt informasjon om pasientens helsestatus fra fastlege eller sykehuslege.

Målet med oppholdet

Målet med oppholdet er å bedre funksjons- og mestringsevnen, slik at du lettere kan leve et aktivt og selvstendig liv – i eller utenfor arbeidslivet.

Innhold og organisering

Godthaab har et tverrfaglig rehabiliteringstilbud som bygger på kjent forskning og erfaring. I tilbudet inngår individuell behandling/trening og tilpassede gruppetilbud. I tillegg tilbys et variert undervisningsopplegg der det blir lagt vekt på betydningen av riktig kosthold, ulike mestringsstrategier samt en innføring i rettigheter og plikter knyttet til sykdom og uførhet.

Med utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger utarbeides en plan for oppholdet. Det legges vekt på egeninnsats for at du skal nå de målene du setter deg.
I Godthaabs bemanning inngår lege, sykepleier, hjelpepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, idrettspedagog, klinisk ernæringsfysiolog, helseveileder, psykolog og aktivitør.

Varighet

Tilbudet gis som døgnopphold, men vi legger også til rette for rehabilitering kun på dagtid hvis ønskelig. Oppholdets varighet kan velges fritt, men bør være minst 7 døgn.

Prisen i denne oppholdskategorien er kr 3000,- pr. døgn.