Komplekst og sammensatt sykdomsbilde

Komplekst og sammensatt sykdomsbilde

For hvem?

Dette tilbudet er for personer med et sammensatt sykdomsbilde, eventuelt med følgetilstander etter operasjoner eller tilstander i indre organer samt etter brannskader og transplantasjoner.

Tilbudet er rettet mot personer som har behov for et rehabiliteringstilbud med en bred tverrfaglig tilnærming for å oppnå best mulig resultat. Godthaab har et behandlingsteam som består av fysioterapeuter, idrettspedagog, ergoterapeut, ernæringsfysiolog, psykolog, helseveileder, leger, sykepleiere og hjelpepleiere (se under «Faggrupper»).

Tilbudet er rettet mot pasienter som har behov for et rehabiliteringsopphold i direkte forlengelse av et sykehusopphold eller kort tid etterpå. Vi kan også ivareta pasienter med tilleggsproblematikk innen rus/psykiatri.

Målet med oppholdet

Godthaab har en overordnet målsetting om at rehabiliteringsoppholdet skal hjelpe den enkelte til å komme sterkere tilbake til sin hverdag. Det viktigste målet for rehabiliteringsprosessen er likevel det pasienten selv setter seg. I løpet av oppholdet vil vi legge til rette for at han/hun skal oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne til å mestre hverdagslivet sitt.

Tilbakeføring til utdanning eller arbeid er også viktige mål i rehabiliteringsprosessen når dette er aktuelt. I vårt mestrings- og læringsprogram vektlegges derfor disse aspektene, både i form av individuelle samtaler og gruppeundervisning.

Innhold og organisering

Godthaab har løpende inntak av pasienter. Det er sjelden ventetid for de som kommer under diagnosegruppen «Komplekst og sammensatt sykdomsbilde». Oppholdet innledes med en kartleggingssamtale hos sykepleier, lege, fysioterapeut/idrettspedagog og klinisk ernæringsfysiolog. På bakgrunn av funn i kartleggingen utarbeides det i samarbeid med pasienten en rehabiliteringsplan. Det tas hensyn til pasientens funksjonsnivå, behov, ressurser og muligheter.

Alle pasienter får en primærkontakt som har et overordnet ansvar for å følge opp rehabiliteringsprosessen. Den fysiske treningen omfatter både individuell oppfølging og gruppetrening. I tillegg inngår et mestrings- og læringsprogram. Dette omfatter både undervisning i grupper samt tilbud om individuelle samtaler.

Ved starten av oppholdet tilbys alle også en samtale med klinisk ernæringsfysiolog. Pasienter med spesielle ernæringsmessige utfordringer får i tillegg tilbud om videre individuell oppfølging under oppholdet. I samarbeid med kjøkkensjefen sørger ernæringsfysiologen for at vårt kjøkken tilbyr velsmakende og ernæringsmessig riktig sammensatte måltider. Ernæringsfysiologen holder også undervisning om kostens betydning for god helse.

Pasienter som har fått en stomi får spesiell oppfølging, både individuelt og i gruppe, av sykepleier og ernæringsfysiolog. Godthaab har utviklet et godt tverrfaglig tilbud til pasienter som skal lære seg å leve med en stomi.

 

Varighet

  • Døgnopphold: 3 uker (med mulighet for forlengelse)

Det er en egenandel på kr 150,- pr. døgn.