Reumatologiske sykdommer

Reumatologiske sykdommer

For hvem?

Dette er et tilbud til personer som har ledd- og/eller bløtdelsaffeksjon som følge av en inflammatorisk revmatisk lidelse.

Tilbudet er rettet mot personer som har behov for et rehabiliteringstilbud med en bred tverrfaglig tilnærming for å oppnå best mulig resultat. Godthaab har et behandlingsteam som består av fysioterapeuter, idrettspedagog, ergoterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, psykolog, helseveileder, leger, sykepleiere og hjelpepleiere (se under «Faggrupper»).

Tilbudet gis i alle faser i rehabiliteringsprosessen, både rett etter akutt hendelse og senere i forløpet. Godthaab kan ta imot pasienter som kommer direkte fra sykehus. Vi kan også ivareta pasienter med tilleggsproblematikk innen rus/psykiatri.

Målet med oppholdet

Godthaab har en overordnet målsetting om at rehabiliteringsoppholdet skal hjelpe den enkelte til å komme sterkere tilbake til sin hverdag. Det viktigste målet for rehabiliteringsprosessen er likevel det pasienten selv setter seg. I løpet av oppholdet vil vi legge til rette for at han/hun skal oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne til å mestre hverdagslivet sitt.

Tilbakeføring til utdanning eller arbeid er også viktige mål i rehabiliteringsprosessen når dette er aktuelt. I vårt mestrings- og læringsprogram vektlegges derfor disse aspektene, både i form av individuelle samtaler og gruppeundervisning.

Innhold og organisering

Godthaab har løpende inntak av pasienter. Det er sjelden ventetid for de som kommer under diagnosegruppen «Revmatologiske sykdommer». Oppholdet innledes med en kartleggingssamtale hos sykepleier, lege og fysioterapeut/idrettspedagog. På bakgrunn av funn i kartleggingen utarbeides det i samarbeid med pasienten en rehabiliteringsplan. Det tas hensyn til hvilken rehabiliteringsfase pasienten er i samt til pasientens funksjonsnivå, behov, ressurser og muligheter.

Alle pasienter får en primærkontakt som har et overordnet ansvar for å følge opp rehabiliteringsprosessen. Den fysiske treningen omfatter både individuell oppfølging og gruppetrening. For denne pasientgruppen har vi også tilpassede treningstilbud i vårt terapibasseng. I tillegg inngår et mestrings- og læringsprogram. Dette omfatter både undervisning i grupper samt tilbud om individuelle samtaler.

Pasienter med spesielle ernæringsmessige utfordringer får i tillegg tilbud om individuell oppfølging av klinisk ernæringsfysiolog under oppholdet. I samarbeid med kjøkkensjefen sørger ernæringsfysiologen for at vårt kjøkken tilbyr velsmakende og ernæringsmessig riktig sammensatte måltider. Ernæringsfysiologen holder også undervisning om kostens betydning for god helse.

 

Varighet

  • Døgnopphold: 2 uker (med mulighet for forlengelse)
  • Dagopphold: 2-3 oppmøter pr. uke i 6-8 uker (med mulighet for forlengelse)

Tilbudet gis både som dag- og døgnopphold

Det er en egenandel på kr 150,- pr. dag/døgn.