Kartlegging- og vurderingsopphold ved spørsmål om hjertesykdom

Kartlegging- og vurderingsopphold ved spørsmål om hjertesykdom

For hvem?

Tilbudet gis til personer over 18 år som er ferdig behandlet for sin hjertesykdom, men med behov for en tverrfaglig kartlegging og vurdering av behovet for livsstilsendring og eventuelt rehabilitering.

Målet med oppholdet

Hovedmålet vil være å kartlegge behov for videre rehabilitering særlig med tanke på aktuelle tiltak og tjenester i hjemkommunen. Målet er videre at brukeren skal være motivert for nødvendige endringer i sin livsstil. En utvidet epikrise vil bli sendt til fastlege.

Innhold og organisering

Kartlegging gjennom samtaler, funksjonsvurdering, testing og klinisk undersøkelse. Gjennom dette defineres det om det er behov for rehabilitering – og i så fall på hvilket nivå. Dersom det konkluderes med at det ikke er behov for rehabilitering på spesialisthelsenivå henvises pasienten til tilbud i sin hjemkommune (fysioterapi, frisklivsentral, lærings- og mestringsaktiviteter mv). Under oppholdet er det fokus på aktivitet og trening, samt læring- og mestringstilbud – både individuelt og i grupper (hjerteskole). Det utarbeides en plan for videre rehabilitering etter oppholdet.

Pasienter i yrkesaktiv alder får tilbud om samtale med vår sosialrådgiver. I denne samtalen kartlegges arbeids- og/eller utdanningssituasjonen. Vi gir også bistand dersom det er behov for tilrettelegging på arbeidsplassen og/eller dialog med andre relevante parter som NAV, bedriftshelsetjeneste og fastlege.

Pasienter i yrkesaktiv alder, men som ikke er i et arbeidsforhold, kan i samråd med vår sosialrådgiver få gjennomført en yrkeskartlegging. Det kan videre gis karriereveiledning, og tilbakeføring til arbeid kan drøftes. Ved behov bistår sosialrådgiver overfor NAV og evt. andre relevante parter som f.eks. tiltaksarrangør.

Varighet

  • Døgnopphold: 5 døgn
  • Dagopphold: 5 dager (mandag – fredag)

Det er en egenandel på kr 140,- pr. dag/døgn.