Fagtilbud

Godthaab Helse og Rehabilitering er et tverrfaglig spesialisert rehabiliteringssenter med et bredt faglig tilbud. Målet med rehabiliteringstilbudet er å legge til rette for at hver enkelt pasient oppnår best mulig funksjonsevne og kommer sterkere tilbake til hverdagslivet med høyere livskvalitet.
Under et opphold på Godthaab legges det samtidig stor vekt på å øke kunnskapsnivået om hvordan pasienten selv kan påvirke sin helse positivt i fremtiden.

Som pasient ved Godthaab Helse og Rehabilitering blir du tatt imot av vårt tverrfaglig team. Teamets kjerne består av pasienten, ansvarlig lege, en sykepleier og en fysioterapeut eller iderettspedagog. Sistnevnte blir som oftest pasientens primærkontakt, og har overordnet oppfølgingsansvar under hele oppholdsperioden.

Med bakgrunn i utført kartlegging (inntakssamtalen) vil teamet sette opp en individuell rehabiliteringsplan som følger pasienten gjennom hele oppholdet. Her vil mål og tiltak for oppholdet skrives ned og dette danner grunnlaget for pasientens rehabilitering. Pasienten blir i stor grad inkludert når det gjelder fastsettelse av målsettinger for oppholdet.

Klinisk ernæringsfysiolog, psykolog, ergoterapeut og helseveileder bidrar fagspesifisisk til en allsidig og helthetlig pasientbehandling, hvor både fysiske, mentale og sosiale aspekter av pasientens helse blir ivaretatt.

Godthaab er døgnbemannet, og har lege/legespesialist til stede alle virkedager. Trening foregår både i grupper og individuelt, innendørs og utendørs. De fleste diagnosegrupper tilbys som enten dag- eller døgnopphold.

Tilbudet rettes mot pasienter som blir henvist gjennom primærhelsetjenesten (henvist fra fastlege) og spesialisthelsetjenesten (henvist direkte fra sykehuset). Målgruppen er unge voksne (18 – 30) og voksne over 30 år.