Godthaab mot nye 100 år!

Godthaab mot nye 100 år!

Godthaab ble etablert i 1918. Takket være politisk vilje og beslutningskraft kan Godthaab Helse og Rehabilitering nå feire 100 års jubileum i 2018. Kommunestyret har i ny arealplan besluttet at deler av området på Godthaab kan videreutvikles. Planutvalget i Bærum, under ledelse av varaordfører Ole Kristian Udnes, har vurdert og besiktiget Godthaab og utvalgets innstilling bidrar til at Norges eldste rehabiliteringssenter ikke må legge ned sin virksomhet. En utvikling på Godthaab er helt nødvendig for at organisasjonen skal kunne gå 100 nye år i møte.

Et fremtidsrettet utviklingsprosjekt kan nå bli en realitet

Stiftelsen Godthaab ønsker å iverksette et helse- og omsorgsprosjekt tilpasset befolkningens behov for helsetjenester. Godthaab ønsker å bidra til å realisere tverrpolitiske målsettinger om at mennesker kan bo i sine hjem nært behandlingstilbud. Det skal også være mulig å avslutte livet på en verdig måte fordi både bolig og bistand legger til rette for dette. På den praktfulle og store eiendommen ønsker Godthaab å bygge boliger for utleie og salg. Målsettingen er å kunne tilby helse- og rehabiliteringstjenester til flere med utgangspunkt i dagens driftsorganisasjon og etablerte medisinske infrastruktur. Godthaab Helse og Rehabilitering vil med dette bli en del av et større miljø, som vil føre til mer aktivitet og til positive synergier og samarbeid.
Sentrale målsettinger for prosjektet er; samhandling på tvers av tjenestenivåer, mellom ulike helse- og omsorgsprofesjoner og ikke minst et bomiljø hvor det er tilrettelagt for sosial omgang og samspill med andre mennesker.
Det er ønske om å etablere et nytt tjenestebygg i forlengelse av eksisterende bygningskropp med varmtvannsbasseng, treningsfasiliteter og funksjonelle livsløpsboliger plassert på tomtens vestside. Til sammen vil byggene kunne gi en helsebringende og trivelig alderdom, samtidig med et godt behandlings- og tjenestetilbud for annet publikum. Kommunens politikere har nå åpnet for slike muligheter, og Godthaab vil ivareta denne muligheten på beste måte.

Samarbeid med kommunen

Liggetiden på sykehusene i Norge har i løpet av de senere år blitt betydelig redusert. Utskrivning fra sykehuset representerer en belastning både fysisk og psykisk for mange pasienter. Usikkerhet rundt egen funksjonsevne gjør at mange opplever utrygghet. Pasientene er eldre og mange har omfattende medisinske tilstander.
Kommunen bygger ut sine tilbud for å ivareta befolkningens behov, men det tar tid å bygge opp tilstrekkelig kapasitet og kompetanse.
Godthaab tilstreber at prosjektet skal fungere som en samhandlingsarena. En arena der tjenestenivåene kan samarbeide om å utvikle gode eksempler på fremtidens pensjonist- og seniorboliger. Vi håper også at kommunen finner det interessant å samhandle i praksis, gjerne ved å etablere kommunale tjenestetilbud på området i fremtiden. På denne måten kan Godthaab bidra til å svare ut noen av samhandlingsreformens intensjoner. I tillegg etableres spennende arbeidsplasser og ny næring samtidig som bemanningsutfordringene i helsetjenesten ivaretas. Med ovennevnte bidrar Godthaab dermed til å realisere det nasjonale helsepolitiske målet om «Pasientenes helsetjeneste». I dette perspektivet ser Godthaab frem mot de neste 100 årene i Bærum, og takker kommunens politikere for muligheten til å kunne få bidra videre.